Usługi dla biznesu | Prywatny detektyw Warszawa

 1. Pełny wywiad gospodarczy i osobowy

Nasze biuro detektywistyczne w toku wieloletniej praktyki wypracowało mechanizmy przeprowadzania obiektywnych i rzetelnych wywiadów gospodarczych w skład których wchodzi między innymi:

 • analiza danych z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych źródeł
 • weryfikacja numerów REGON i NIP
 • analiza historii przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego
 • analiza powiązań osobowo – kapitałowych zarządu, udziałowców, rad nadzorczych i całych podmiotów
 • sprawdzenia w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
 • analiza dostępnych sprawozdań finansowych, rachunków zysków i strat
 • ustalenie ewentualnego poziomu zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego
 • poszukiwanie nieruchomości na terenie RP należących do podmiotu gospodarczego oraz ich wizji w terenie
 • ustalenia pojazdów należących do podmiotu gospodarczego
 • naoczna wizja lokalna w siedzibie podmiotu gospodarczego
 • ustalenie nieruchomości i ruchomości członków zarządu i wspólników badanego podmiotu oraz ich ewentualnych zatargów z prawem
 • wywiad na temat badanego podmiotu wśród wybranych jej kontrahentów
 • wywiad ze źródeł otwartych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego
 • pobranie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • zebranie informacji na temat posiadanych przez wskazany podmiot gospodarczy własności intelektualnych, znaków towarowych i patentów
 • zebranie informacji z Rejestru Zastawów oraz innych baz danych
 • przeprowadzenie innych uzgodnionych z klientem czynności detektywistycznych i operacyjnych 
 1. Ocena wiarygodności kontrahentów

Na ocenę wiarygodności kontrahenta składa się bardzo wiele czynników spośród których najważniejsze to wyżej opisany wywiad gospodarczy wsparty zebraniem przez detektywa informacji na temat:

 • ustalenia pozycji i opinii rynkowej badanego podmiotu
 • ocena jego majątku (środki trwałe i ruchome, stan środków pieniężnych)
 • weryfikacja przebiegu kariery osób decyzyjnych w badanym podmiocie
 • badanie wiarygodności kontrahenta na rynkach zagranicznych w tym w tzw. rajach podatkowych (o ile zajdzie taka konieczność)
 1. Ocena ryzyka zawarcia kontraktu

Celem przedstawienia rzetelnej oceny ryzyka zawarcia kontraktu detektyw musi przeprowadzić szereg skrupulatnych czynności wymienionych powyżej w punktach 1 i 2 oraz dodatkowo:

 • przeprowadzić analizę autentyczności dokumentów
 • ustalić pozycję i opinię rynkową badanego podmiotu
 • przeprowadzić wnikliwą weryfikację opinii na temat badanego podmiotu wśród jego innych kontrahentów obecnych i przeszłych (w razie konieczności także na rynkach zagranicznych)
 • przeprowadzić analizę składanych podmiot oświadczeń
 1. Weryfikacja informacji dotyczących szkód zgłaszanych w firmach ubezpieczeniowych

Nasi detektywi z powodzeniem realizują zlecenia firm ubezpieczeniowych w zakresie weryfikacji prawdziwości zgłaszanych szkód w tym głównie komunikacyjnych i majątkowych związanych m. in. z fikcyjnymi kolizjami i kradzieżami pojazdów, pożarami nieruchomości oraz stratami będącymi wynikiem innych przestępstw.

 1. Sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów w tym historii    zatrudnienia oraz uzyskanych kwalifikacji

Detektyw korzystając ze swoich ustawowych uprawnień może dogłębnie przeprowadzić weryfikację uzyskanego wykształcenia i kwalifikacji kandydata na pracownika. Istnieje także możliwość pełnego prześledzenia historii zatrudnienia oraz życiorysu w tym także ewentualnych konfliktów z prawem będącej w opracowaniu osoby.

 1. Specjalistyczne wywiady realizowane w oparciu o konkretne zapotrzebowanie klienta

Nasze biuro detektywistyczne i zatrudnieni w nim prywatni detektywi podejmują się przeprowadzenia każdego nawet najbardziej nietypowego zlecenia bez względu na jego trudność. Możliwości jego przeprowadzenia każdorazowo są szczegółowo omawiane ze zleceniodawcą w czasie osobistych spotkań. 

 1. Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego firmy

Zespół naszych detektywów przystępując do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w badanym przedsiębiorstwie bada kwestie ochrony fizycznej i elektronicznej, monitoring, kontrolę dostępu oraz organizację zakupów, uczestnictwa w przetargach i procedury dotychczasowej polityki bezpieczeństwa. Efektem przeprowadzonego audytu jest:

 • opracowanie nowych procedur bezpieczeństwa zgodnych z bieżącymi standardami
 • opracowanie zakresu obowiązku pracowników ochrony i zabezpieczenia
 • analiza działania istniejących systemów zabezpieczenia technicznego obiektu pod kątem ich funkcjonalności i efektywności
 • prawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń uniemożliwiających utratę informacji i produktów
 • prawidłowy obieg i przechowywanie dokumentacji firmowej
 1. Wykrywanie elementów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego wykorzystywania znaków    towarowych i nazw przemysłowych.

Nasi detektywi w ramach zleconych czynności dokonują przy wykorzystaniu posiadanych uprawnień i narzędzi detektywistycznych weryfikacji stosowania przez pracowników umownych zapisów o zakazie konkurencji. Zebrane przez naszych detektywów dowody świadczące o złamanie takich zapisów są często wykorzystywane w procesach sądowych wytaczanych pracownikom przez pracodawców.

 1. Poszukiwanie dłużników, ich ukrytego majątku oraz pomoc w windykacji

Nasi detektywi poprzez wypracowaną od lat sieć profesjonalnych kontaktów są w stanie bardzo szybko dokonać ustalenia majątku ruchomego i nieruchomego każdego dłużnika. Jesteśmy w stanie prześledzić i udokumentować ścieżkę jaką dłużnik zastosował, aby ukryć przed wierzycielami swój dotychczasowy majątek. Szczegóły takich działań detektywistycznych przekażemy Państwu w czasie osobistego spotkania.